Calappa cf. praelata 2.jpg

calappacfpraelata2.jpg