Calappa cf. praelata 3.jpg

calappacfpraelata3.jpg